Program Simpozija: “MULTIDISCIPLINARNI ASPEKTI ONKOLOŠKE REHABILITACIJE”

Udruženje Fizijatara FBiH 14.- 15. Maja 2016 g. organizira Simpozij sa temom:

MULTIDISCIPLINARNI ASPEKTI ONKOLOŠKE REHABILITACIJE

Simpozij će se održati u etno selu „Herceg“ – Međugorje.

Program:

Subota 14.Maj 2016 g.

12:00 – 12:30 Registracija

12:30 – 15:00 Ručak

15:00 – 15:10 Uvodna riječ predsjednika UF FBiH Prof. dr M.Muftić

15:10 – 15:15 Obraćanje predsjednice Udruženja onkoloških pacijenata KS Gđa S.Hadžić

15:15 – 15:45 Uloga i mjesto rehabilitacijske medicine i palijativne skrbi u onkologiji –

Mr.med.sci.N.Kraljević – KBC SM Onkološki Institut Zagreb

15:45 – 16:15 Zašto onkološka rehabilitacija –

Prof dr S.Popović-Petrović Zavod za rehabilitaciju Instituta za onkologiju Vojvodine –

Sremska Kamenica

16:15 – 16:45 Instrumenti procjene kvaliteta života onkoloških pacijenta – Dr.med.sci. prim. S.Sarić

JU DZ KS

16:45 – 17:15 Pauza

17:15 – 17:35 Psihološka potpora onkoloških pacijenata – psihologinja M.Musić

17:35 – 17:55 Paraneoplastični sindrom – Dr.med.sci. T.Cerić Klinika za onkologiju UKSC

17:55 – 18:15 Dijagnostički imaging u multidisciplinarnom pristupu kod onkoloških pacijenata –

Prim.dr F.Krakonja Klinika za radiologiju UKCS

18:15 – 18:45 Diskusija

18:45 – 19:00 Promocija knjige „Postmenopauzalna i premenopauzalna osteoporoza“ autora

A.Kapetanović.Promotor: Prof.dr D.Avdić

20:30 ……….Svečana večera

Nedjelja 15.Maj 2016 g.

08:30 – 10:00 Doručak

09:00 – 10:30 Prikaz dva pacijenta sa limfedemom, nakon liječenja karcinoma dojke i nakon

liječenja malignog melanoma.

NAPOMENA

Poštovane kolege smješataj je obezbijeđen u dvokrevetnim sobama, ko želi jednokrevetnu sobu

razliku će doplatiti u etno selu. Prijaviti se treba na mail azubc@bih.net.ba

Obavijest: MULTIDISCIPLINARNI ASPEKT ONKOLOŠKE REHABILITACIJE

onama

U radu simpozija će uz fizijatre iz cijele regije koji se bave onkološkom rehabilitacijom učestvovati i onkolozi, radiolozi, psiholozi, psihijatri i predstavnici udruženja onkoloških pacijenata, kao i sami pacijenti.

Simpozij će se održati u Etno Selu Herceg Međugorje 14. i 15. maja 2016. godine.

Više o Etno Selu Herceg Međugorije možete saznati na web stranici: http://etno-herceg.com/hr

 

Obavijest: III Tečaj medicinskog pisanja

III Tečaja medicinskog pisanja održat će se 14. i 15. maja/svibnja 2016. godine u Garden City Hotel & Resort u Konjicu, Bosna i Hercegovina u organizaciji  Centra za medicinsku edukaciju “Medicinska nadgradnja” (Center for Medical Education Medical Upgrade) koji djeluje u BiH i aktivan je u cilju unaprjeđenja medicinske nauke, znanja i prakse. Tečaj medicinskog pisanja organizuje se za doktore medicine, svih specijalizacija i subspecijalizacija, kao i specijalizante te doktore stomatologije, magistre farmacije i doktore veterinarske medicine, te studente medicine i stomatologije, Zdravstvenih fakulteta i Visokih zdravstvenih škola.

Sve informacije možete dobiti komunikacijom na e-mail: cmemedicalupgrade@gmail.com

ili putem facebooka CME Medical Upgrade: https://www.facebook.com/pages/CME-Medical-Upgrade/838083022928550

Međunarodna konferencija Tjelesna aktivnost i krvožilne bolesti Zagreb 2016

Untitled

Međunarodna konferencija o Tjelesnoj aktivnosti i krvožilnim bolestima koji će se održati u Zagrebu 09.04. i 10.04.2016 godine na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15 i biti bodovana od strane Hrvatske liječničke komore.

Informativni letak s preliminarnim programom preuzmite OVDJE

Više informacija možete naći i na web stranici: http://www.certitudo.hr/taz2016/

Obavještenje

Poštovane kolege,

Želimo da Vas obavjestimo da je porodica fizijatara BiH dobila tri nova
člana jer su specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije
uspješno položili ljekari:

Dževad Vrabac, Aldijana Kadić i Damir Čelik  uposlenici Klinike za
fizijatriju i rehabilitaciju  – Sarajevo

Izvještaj sa stručnog seminara

Ponovo smo se lijepo družili na stručnom sastanku našeg udruženja 05. i 06.12. na Vlašiću,

čija tema je bila „Praktična i naučna iskustva u rehabilitaciji“. Osim manjih problema sa

tehnikom, sastanak je bio veoma uspješan, u divnom ozračju i društvu. Najmladji doktori

nauka su prezentirali svoje doktorate (Dr. med. sc. Azra Delalić, Dr. med. sc. Muris Pecar, Dr.

med. sc. Dževad Džananović), zatim smo čuli o daljnjim iskustvima transkutane i perkutane

tibijalne nervne stimulacije kod hiperaktivne mokraćne bešike pacijenata sa multiplom

sklerozom (Doc. dr. Maida Zonić-Imamović), o daljnjim iskustvima Needle aponeurotomije

(Prim. dr. Sabina Pašić), najnovije protetske inovacije (dr.Kušljugić) i napokon o prednostima

ICF klasifikacije kod procjene u okupacionoj terapiji (Prof. dr. Emira Švraka).

Najavljen je naš slijedeći kongres fizijatara koji će biti u Banja Luci od 08.10 do 10.10.2016.

godine. Članovi naučnog odbora biće naši članovi sa akademskim zvanjem docenta i

profesora.

Članovi organizacionog odbora su: prof.dr.Mirsad Muftić, doc.dr.Ksenija Miladinović,

Prim.dr.Hariz Zubčević, Prim dr. Sabina Pašić i Prim dr. Amela Granić. Takodje su najavljeni

seminari iz onkologije i osteoporoze za maj 2016. godine o čijim detaljima će biti naknadne

informacije.

Našim novim penzionerima uručene su umjetničke slike i knjige (Prof. dr. Nedima Kapidžić,

Prof. dr. Ešref Bećirević, Prof. dr. Džemal Pecar i Prim. dr. Vildana Abaza-Jusufbegović).

Nova akademska zvanja u ovoj godini: Prof. dr. Nedima Kapidžić – emeritus, Prof. dr. Dijana

Avdić – redovni profesor (na Medicinskom fakultetu), Prof. dr. Edina Tanović-vanredni

profesor, Prof. dr. Mirsad Muftić-vanredni profesor, Dr. med. sc. Azra Delalić-docent, Dr.

med. sc. Dževad Džananović-docent.

Još jednom vas podsjećamo da redovno posjećujete web stranicu našeg udruženja i da

šaljete novine iz ličnog, stručnog i naučnog života, jer jedino tako ćemo osnažiti našu veliku

porodicu.

Molim vas da svi provjerite da li se sa vaših platnih lista redovno odbija članarina za

udruženje, i u slučaju da se nije odbijalo da uplatite zaostatak za 2015. godinu.

Na slijedećem vidjenju biće podjeljen ostatak članskih karti, te vas još jednom podsjećamo

da oni koji nisu poslali svoju fotografiju to učine što prije.

Svim članovima želimo puno zdravlja i uspjeha u idućoj godini!

Sekretar Udruženja fizijatara FBiH

Doc. dr. Ksenija Miladinović

PROGRAM STRUČNOG SEMINARA

PROGRAM

STRUČNOG SEMINARA

„PRAKTIČNA I NAUČNA ISKUSTVA U REHABILITACIJI“

Vlašić, 05.12. – 06.12.2015g.

Subota 05.12.2015g.

Radno predsjedništvo: Prof.dr.Mirsad Muftić, doc.dr.Ksenija Miladinović, doc.dr.Maida

Zonić-Imamović

12:00 – 13:30 Registracija učesnika stručnog seminara

13:30 – 15:00 Ručak

15:00 – 15:10 Uvod i podjela zahvalnica penzionisanim profesorima

15:10 – 15:50 Procjena kao esencijalni dio procesa okupacione terapije i ICF

Prof.dr.Emira Švraka

15:50 – 16:00 Rezultata studije NEEDLE aponeurotomy

Dr.Sabina Pašić

16:00 – 16:10

16:10 – 16:20 Osteointegracija – klick proteze

Dr.Ademir Kušljugić

16:20 – 16:30 Osteoarthritis (Deep Relief/ Deep Heat gel)

Prof.dr.Mirsad Muftić (sponzorisano predavanje)

16:30 – 17:00 Kafe pauza

Radno predsjedništvo: Prof.dr.Narcisa Vavra-Hadžiahmetović, Prof.dr.Dijana Avdić,

dr.sci.Asja Hotić-Hadžiefendić

17:00 – 17:20 „Transkutana tibijalna nervna stimulacija i antiholinergici u liječenju

hiperaktivne mokraćne bešike pacijenata sa multiplom sklerozom“

doc.dr.Maida Zonić-Imamović

17:20 – 17:40 “Ovisnost koštane gustoće i stepena funkcionalnog onesposobljenja u

djece i adolescenata sa cerebralnom paralizom “

doc.dr.med.sc. Azra Delalić

17:40 – 18:00 “Efikasnost mobilizacijskih tehnika u tretmanu akutnog lumbalnog

bola”

dr.sci.Muris Pecar

18:00 – 18:15 “Efekat niskofrekventnog puslirajučeg elektromagnetnog polja u

tretmanu pacijenata sa osteoartritisom koljena”

doc.dr.Dževad Džananović

18:15 – 18:45 Diskusija

20:30 Svečana večara – sponsor Oktal Pharma

Nedelja 10.05.2015g.

08:30 – 10:00 Doručak

10:00 – 11:00 Radni sastanak i skupština Udruženja fizijatara FBiH

Strucni sastanak na Vlasicu pod motom “Naucna i prakticna iskustva u rehabilitaciji”

Poštovane kolegice i kolege,

Zajedničko druženje – stručni sastanak na Vlašiću pod motom “Naučna i
praktična iskustva u rehabilitaciji” su motiv da osnažimo našu struku.

Ova teška vremena su izazov da brod rehabilitacije obojimo lijepim bojama
međusobnog uvažavanja, sinergije i prijateljstva.

Dio naših dragih kolegica i kolega koji su ostavili snažan pečat u struci i
nauci odlazi u mirovinu, dio kolega je napredovao u akademskim zvanjima.

Bili smo vrijedni u izdavanju novih časopisa, priručnika i knjiga, te je red
da to zajedno uveličamo i proslavimo.

Veliki pozdrav i skoro viđenje

Prof.dr.Mirsad Muftic
Predsjednik Udruzenja FBiH